Projektni zadatak za nabavku usluga – predavači za oblast “Zelene ekonomije”

Projekat pod nazivom „HelpDesk for business entities“ se sprovodi od strane Privredne komore Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Naručilac), a finansiran je od strane EU i Vlade SR Njemačke. Cilj projekta je pomoć privrednim subjektima u premošćavanju posljedica pandemije COVID-19.

Preduzeća sa područja Brčko distrikta BiH imaju potrebu za većim brojem informacija i edukacijom koje bi osigurale konkretne podatke o područjima koja imaju potencijal za ostvarivanje prihoda i razvoj preduzeća u zelenom sektoru. Cilj je organizovati 2 treninga za privredne subjekte, kako bi se poboljšala znanja i vještine MMS preduzeća sa područja Brčko distrikta BiH u oblasti zelene ekonomije i na taj način unaprijedili njihovi biznisi i povećala konkurentnost MMS preduzeća sa područja Brčko distrikta BiH.

Segment koji je relevantan za projektni zadatak je angažman 2 predavača iz oblasti zelene ekonomije, koji će realizovati 2 jednodnevna treninga za MMSP, koja se tiču jačanja njihovih znanja.

Osobe koje se planiraju angažovati su: Predavači iz oblasti zelene ekonomije – dvije osobe (u daljem tekstu: Ugovarači).

Opis ključnih poslova i aktivnosti:

 • Prema smjernicama Naručioca izvršiti 2 jednodnevna treninga iz oblasti zelene ekonomije u oblasti poslovanja MMSP;
 • Treninge Ugovarači isporučuju zajedno, prema dogovorenoj dinamici;
 • Podoblasti koje će treninzi obuhvatiti su sljedeće:
  • Trening 1:
   • Zelena ekonomija – poslovne prilike i mogućnosti za unapređenje poslovanja
   • Zelene društvene inovacije
   • Primjeri dobrih praksi iz zemalja u regionu
  • Trening 2:
   • Cirkularna ekonomija
   • Akcioni plan za realizaciju Zelene agende 2021-2030 sa akcentom na privredna preduzeća iz BiH i Brčko distrikt BiH.
   • Mogućnosti finansiranja, sufinansiranja i donacija iz lokalnih i međunarodnih fondova
 • Tematika predavanja mora biti primjenjiva za preduzeća koja djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 • Očekuje se učešće minimalno 15 predstavnika privrednih subjekata po treningu;
 • Okvirni plan je da se treninzi realizuju u periodu između 15. i 21. Decembra 2022. godine, u skladu sa projektnom dinamikom Naručioca;
 • Prije početka predavanja, Ugovarači će dostaviti koncept predavanja koji je podložan usaglašavanju sa Naručiocem;
 • Podrazumijeva se da će Ugovarači raditi zajedno na implementaciji oba treninga;
 • Nakon usaglašavanja svih tehničkih pojedinosti i same dinamike predavanja, Ugovarači će pripremiti sav materijal i dostaviti ga Naručiocu kako bi se dalje distribuirao polaznicima treninga;
 • Realizacija predavanja je predviđena u online formi (ZOOM app);
 • Naručilac preuzima obavezu obezbjeđenja tehničke pripreme za održavanje treninga;
 • U saradnji sa Naručiocem, oglašavanje treninga i sazivanje polaznika.

Ugovarači koji budu izabrani prihvataju sljedeće odgovornosti:

 • potpisivanje ugovora o isporuci navedenih usluga,
 • redovno izvještavanje nakon svakog obavljenog treninga i zbirni izvještaj realizovanih aktivnosti, uključujući Time sheet za svakog Ugovarača,
 • evidenciju učesnika (u skladu sa GDPR),
 • poštivanje multikulturalnog okruženja,
 • profesionalna etičnost i moralnost.      

Pravo učešća u projektnom zadatku imaju fizička lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

 • VSS ili veći stepen školske spreme,
 • minimalno 5 godina radnog iskustva,
 • minimalno 2 godine iskustva u realizaciji obuka iz oblasti korištenja zelene ekonomije,
 • izvrsno poznavanje jezika naroda u BiH,
 • iskustvo predavanja u online formi,
 • iskustvo rada u sektoru turizma i/ili izvozno orjentisanim sektorima (obrada metala i obrada drveta) će biti prednost.

Zainteresovani za učešće u projektnom zadatku, trebaju dostaviti:

 1. Prijedlog koncepta treninga,
 2. Biografije oba predavača,
 3. Referentne liste projekata (realizovanih treninga, obuka ili sl.) sa isticanjem minimalno 5 relevantnih projekata koji su isti ili slični ovom projektnom zadatku,
 4. Iznos ponude za usluge predavača iz oblasti korištenja digitalnih alata u savremenom poslovanju (iznos ponude koji bude naveden uključuje i poreske obaveze).

Rok za dostavljanje ponuda je 09.12.2022. godine do 10:00h. Ovjerena i potpisana dokumentacija se dostavlja isključivo elektronskim putem na email adresu pkomora.bd@gmail.com sa naznakom “Ponuda za učešće na projektnom zadatku za predavače iz oblasti zelene ekonomije”.            

Za procjenu najpovoljnije ponude uzima se prvenstveno kriterijum najniže cijene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *