Projektni zadatak za nabavku usluga – predavači za oblast “Zelene ekonomije”

Projekat pod nazivom „HelpDesk for business entities“ se sprovodi od strane Privredne komore Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Naručilac), a finansiran je od strane EU i Vlade SR Njemačke. Cilj projekta je pomoć privrednim subjektima u premošćavanju posljedica pandemije COVID-19.

Preduzeća sa područja Brčko distrikta BiH imaju potrebu za većim brojem informacija i edukacijom koje bi osigurale konkretne podatke o područjima koja imaju potencijal za ostvarivanje prihoda i razvoj preduzeća u zelenom sektoru. Cilj je organizovati 2 treninga za privredne subjekte, kako bi se poboljšala znanja i vještine MMS preduzeća sa područja Brčko distrikta BiH u oblasti zelene ekonomije i na taj način unaprijedili njihovi biznisi i povećala konkurentnost MMS preduzeća sa područja Brčko distrikta BiH.

Segment koji je relevantan za projektni zadatak je angažman 2 predavača iz oblasti zelene ekonomije, koji će realizovati 2 jednodnevna treninga za MMSP, koja se tiču jačanja njihovih znanja.

Osobe koje se planiraju angažovati su: Predavači iz oblasti zelene ekonomije – dvije osobe (u daljem tekstu: Ugovarači).

Opis ključnih poslova i aktivnosti:

 • Prema smjernicama Naručioca izvršiti 2 jednodnevna treninga iz oblasti zelene ekonomije u oblasti poslovanja MMSP;
 • Treninge Ugovarači isporučuju zajedno, prema dogovorenoj dinamici;
 • Podoblasti koje će treninzi obuhvatiti su sljedeće:
  • Trening 1:
   • Zelena ekonomija – poslovne prilike i mogućnosti za unapređenje poslovanja
   • Zelene društvene inovacije
   • Primjeri dobrih praksi iz zemalja u regionu
  • Trening 2:
   • Cirkularna ekonomija
   • Akcioni plan za realizaciju Zelene agende 2021-2030 sa akcentom na privredna preduzeća iz BiH i Brčko distrikt BiH.
   • Mogućnosti finansiranja, sufinansiranja i donacija iz lokalnih i međunarodnih fondova
 • Tematika predavanja mora biti primjenjiva za preduzeća koja djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 • Očekuje se učešće minimalno 15 predstavnika privrednih subjekata po treningu;
 • Okvirni plan je da se treninzi realizuju u periodu između 15. i 21. Decembra 2022. godine, u skladu sa projektnom dinamikom Naručioca;
 • Prije početka predavanja, Ugovarači će dostaviti koncept predavanja koji je podložan usaglašavanju sa Naručiocem;
 • Podrazumijeva se da će Ugovarači raditi zajedno na implementaciji oba treninga;
 • Nakon usaglašavanja svih tehničkih pojedinosti i same dinamike predavanja, Ugovarači će pripremiti sav materijal i dostaviti ga Naručiocu kako bi se dalje distribuirao polaznicima treninga;
 • Realizacija predavanja je predviđena u online formi (ZOOM app);
 • Naručilac preuzima obavezu obezbjeđenja tehničke pripreme za održavanje treninga;
 • U saradnji sa Naručiocem, oglašavanje treninga i sazivanje polaznika.

Ugovarači koji budu izabrani prihvataju sljedeće odgovornosti:

 • potpisivanje ugovora o isporuci navedenih usluga,
 • redovno izvještavanje nakon svakog obavljenog treninga i zbirni izvještaj realizovanih aktivnosti, uključujući Time sheet za svakog Ugovarača,
 • evidenciju učesnika (u skladu sa GDPR),
 • poštivanje multikulturalnog okruženja,
 • profesionalna etičnost i moralnost.      

Pravo učešća u projektnom zadatku imaju fizička lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

 • VSS ili veći stepen školske spreme,
 • minimalno 5 godina radnog iskustva,
 • minimalno 2 godine iskustva u realizaciji obuka iz oblasti korištenja zelene ekonomije,
 • izvrsno poznavanje jezika naroda u BiH,
 • iskustvo predavanja u online formi,
 • iskustvo rada u sektoru turizma i/ili izvozno orjentisanim sektorima (obrada metala i obrada drveta) će biti prednost.

Zainteresovani za učešće u projektnom zadatku, trebaju dostaviti:

 1. Prijedlog koncepta treninga,
 2. Biografije oba predavača,
 3. Referentne liste projekata (realizovanih treninga, obuka ili sl.) sa isticanjem minimalno 5 relevantnih projekata koji su isti ili slični ovom projektnom zadatku,
 4. Iznos ponude za usluge predavača iz oblasti korištenja digitalnih alata u savremenom poslovanju (iznos ponude koji bude naveden uključuje i poreske obaveze).

Rok za dostavljanje ponuda je 09.12.2022. godine do 10:00h. Ovjerena i potpisana dokumentacija se dostavlja isključivo elektronskim putem na email adresu pkomora.bd@gmail.com sa naznakom “Ponuda za učešće na projektnom zadatku za predavače iz oblasti zelene ekonomije”.            

Za procjenu najpovoljnije ponude uzima se prvenstveno kriterijum najniže cijene.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *