O NAMA  

Privredna komora Brčko distrikta BiH je nezavisna, nevladina, neprofitna, stručno-poslovna organizacija pravnih i fizičkih lica sa teritorije Brčko distrikta BiH.

     Privredna komora Brčko distrikta BiH teži da kroz unaprijeđen rad, izgrađen imidž, unaprijeđeno poslovanje njenih članova, te izgrađene odnose sa Vladom Brčko distrikta BiH i drugim relevantnim institucijama i organizacijama aktivno učestvuje u stvaranju pozitivnog poslovnog okruženja u Brčko distriktu BiH.

MISIJA

Misija Privredne komore Brčko distrikta BiH kao stručno-poslovne organizacije privrednika jeste da kroz jačanje odnosa sa Vladom Brčko distrikta BiH i drugim relevantnim institucijama pruži podršku svojim članovima i omogući im lakše, efikasnije i profitabilnije obavljanje djelatnosti.

ŠTA PRIVREDNA KOMORA RADI?

Privredna komora Brčko distrikta BiH obavlja sljedeću djelatnost:

94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca

Komora u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće aktivnosti:

 • zastupa interese svojih članova,
 • promoviše lojalnu konkurenciju, dobre poslovne običaje i poslovnu etiku,
 • zaključuje Kolektivni ugovor s Vladom Brčko distrikta BiH i Sindikatom u skladu sa Zakonom o radu i drugim važećim propisima,
 • sarađuje i daje savjete javnim institucijama i vlastima Distrikta u domenu privrednog zakonodavstva i privredne politike,
 • sarađuje s drugim privrednim komorama u BiH i inostranstvu u cilju unaprjeđenja privrednih i drugih oblasti života,
 • vodi i promoviše edukativne programe i obuke,
 • promoviše jedinstven ekonomski prostor u BiH,
 • stvara povoljne uslove za strane investicije,
 • prikuplja i obrađuje podatke, vrši analize tržišta i analize u oblasti ekonomije,
 • informiše javnost o podacima u vezi sa ekonomskim trendovima u Brčko distriktu BiH,
 • pruža usluge preduzećima, drugim pravnim licima, preduzetnicima i institucijama,
 • organizuje sajmove i druge aktivnosti u cilju promovisanja robe i usluga članovima Komore,
 • promoviše unaprjeđivanje tehničkih i drugih standarda,
 • promoviše tržišni način privređivanja i upotrebu moderne tehnologije,
 • promoviše stvaranje ekonomske i pravne sigurnosti za poslovanje domaćih i stranih privrednih subjekata na području Brčko distrikta BiH,
 • vrši na zakonom propisan način javna ovlaštenja i javno-administrativne funkcije koje joj budu povjerene od strane Vlasti Brčko distrikta BiH,
 • u svom radu ostvaruje stalnu saradnju sa Vladom Brčko distrikta BiH, Sindikatom i drugim nevladinim organizacijama po pitanjima koja se odnose na oblast privrednog života i drugih pitanja koja su od obostranog interesa,
 • obavlja druge djelatnosti u skladu sa Zakonom i Statutom.

KOLIKO JE PREDUZEĆA PRISTUPILO U ČLANSTVO PRIVREDNE KOMORE?

Od osnivanja 2000. godine u Komoru je, na osnovu slobodno izražene volje, pristupilo 600 preduzeća iz svih oblasti privrede, među kojima su skoro sve vodeće kompanije, i koje zapošljavaju preko 50% ukupno zaposlenih radnika u privredi Brčko Distrikta. 
Time je Komora postala legitimni partner nadležnim organima izvršne vlasti i uprave u kreiranju 
privrednog i ukupnog društvenog razvoja, a time i uspješnijeg poslovanja privrednih subjekata. 
Naravno, naš cilj je da u članstvo Komore pristupi što veći broj kompanija, jer tako postajemo još 
snažniji i respektabilniji partner državnim organima u zastupanju interesa svojih članova.

PREDUZEĆA
1
ZAPOSLENIH
1 %

ČLANARINA

Članarina ne predstavlja finansijsko opterećenje, već ulaganje u razvoj firme i okruženja.

Članovi Komore imaju pravo preduzimanja inicijativa radi zastupanja svojih interesa pred državnim organima, da koriste stručnu i drugu pomoć Privredne komore kod organizovanog nastupa na sajmovima, učešća u programima edukacije, okruglih stolova, prezentacija, uspostavljanja kontakata sa partnerima u zemlji i inozemstvu i dr. Pored toga, član Komore ima niz pogodnosti kod korištenja drugih, specifičnih usluga u odnosu na preduzeća koja nisu pristupila članstvu Komore.

Članovi Komore mogu biti: sva preduzeća, banke, filijale, druga pravna lica i preduzetnici koji se bave privrednom djelatnošću, a registrovani su u skladu sa zakonom, a imaju sjedište ili obavljaju privrednu djelatnost na teritoriji Distrikta.

Naučno-istraživačke i obrazovne institucije, registrovana udruženja i fondacije i druge organizacije koje obavljaju privredne djelatnosti u Distriktu takođe mogu biti članovi Komore.

Visinu članarine za članstvo u Komori utvrđuje odlukom Upravni odbor Komore.

Članovi Komore su ravnopravni i imaju jednaka prava i dužnosti u Komori.

Članovi Komore upravljaju radom Komore preko svojih predstavnika.

Komora vodi jedinstveni registar članova Komore.

Registar članova Komore je javna knjiga na osnovu koje se izdaju i ovjeravaju odgovarajuća uvjerenja i potvrde, kao i javne isprave.

Uputstvo za vođenje registra donosi Upravni odbor.

Obračun članarine se vrši godišnje na osnovu Odluke Upravnog odbora.

Broj zaposlenih

1-10
KM 30
00
godišnje po radniku
 •  

Broj zaposlenih

11-30
KM 25
00
godišnje po radniku
 •  

Broj zaposlenih

31-50
KM 20
00
godišnje po radniku
 •  

Broj zaposlenih

51-99
KM 15
00
godišnje po radniku
 •  

Broj zaposlenih

100 i više
KM 10
00
godišnje po radniku
 •