Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2022. godinu između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije

Na osnovu člana 7. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji i člana 8. stava (1)  Odluke o kriterijima za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na temelju međunarodnih sporazuma za 2022. godinu, (“Službeni glasnik BiH”, broj 56/22), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

     JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2022. godinu između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije

Predmet javnog konkursa

Predmet konkursa je sufinansiranje uzajamnih posjeta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koji se realiziraju u okviru projektnih aktivnosti odobrenih projekata s ciljem naučne i tehnološke saradnje dvije zemlje.

Cilj programa

  • Finansiranje mobilnosti istraživača u okviru zajedničkih istraživačkih projekata s ciljem da se stimulira međunarodna saradnja u istraživanjima
  • Pružanje prilike istraživačima da sarađuju u međunarodnom okruženju i da razvijaju svoje naučne karijere, naročito kada su u pitanju istraživači u ranoj fazi karijere, srednjoj fazi te žene istraživači.
  1. OPĆE ODREDBE 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u ime bosanskohercegovačke strane i Federalno Ministarstvo nauke, obrazovanja i istraživanja Republike Austrije, koje predstavlja Austrijska agencija za međunarodnu mobilnosti i saradnju u obrazovanju, nauci i istraživanju (OeAD), u ime austrijske strane, koordiniraju aktivnosti kojima se sprovodi Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji.

Projektni prijedlozi moraju biti podneseni u Austriji (OeAD GmbH) i u Bosni i Hercegovini.

Konkursom su obuhvaćeni projekti naučne i tehnološke saradnje u svim naučnim disciplinama i tematskim oblastima.

  1. PRAVO NA PODNOŠENJE PROJEKATA

(1)       Pravo na podnošenje projekata temeljem ovog granta imaju naučnoistraživačke organizacije i institucije u Bosni i Hercegovini koje su zakonima ili drugim propisima registrirane za obavljanje naučnoistraživačke i istraživačko razvojne djelatnosti.

(2)       Subjekti iz stava (1) ovog ćlana za sudjelovanje u zajedničkim projektima treba da osiguraju pisanu suglasnost partnera na aplikacijskom obrascu.

(3)       Vođa/koordinator projekta može podnijeti samo jednu prijavu projekta.

(4)       Vođa/koordinator projekta mora imati zvanje doktora nauka.

  1. TRAJANJE PROJEKTA

Period realizacije projekata je do dvije godine, od januara 2023. godine do decembra 2024.godine.

  1. FINANSIJSKA PODRŠKA

Sredstva za tekući grant za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke, za 2022. godinu, u iznosu od 100.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2022. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“ i ne mogu biti prekoračena.

Sredstva se dodjeljuju putem javnоg konkursa i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima, za sufinansiranje međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz BiH i istraživača iz Republike Austrije, koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte. 

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).

Zajednički projekti saradnje će biti finansirani od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke i istraživanja Republike Austrije i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji član 4. stav (2) finansijska podrška za bilateralne projekte osigurat će se na način tako da će svaka strana pokrivati putne troškove za osobe koje šalje i troškove smještaja za goste i po potrebi će pomagati u pronalasku adekvatnog smještaja.

Ukupan iznos sredstava koji se dodjeljuje po osnovu ovog granta je 100 000 KM.

-U Bosni i Hercegovini projektna prijava se može podnijeti za maksimalan iznos do 10. 000 KM po projektu (u protivvrijednosti Eura), odnosno do 5000 KM po projektu godišnje.

Sredstva će se dodjeljivati za:

– Međunarodni troškovi putovanja za bosanskohercegovačke istraživače, nastale na najekonomičniji način poštujući ekonomske cijene prijevoza.

– Troškovi smještaja za Austrijske istraživače u Bosni i Hercegovini u iznosu do 160 KM (u protivvrijednosti Eura) – po danu do 14 dana ili maksimalno do 1 600 KM (u protivvrijednosti Eura) – po mjesecu za dugoročne posjete između 14 dana i maksimalno do tri mjeseca.

Maksimalno do 10 zajedničkih projekata će biti podržano u okviru ovog poziva.

Napomena:

o         Ako vaša prijava bude uspješna, biće vam finansirane samo aktivnosti u

       okviru djelokruga smjernica.

o         Naučno i finansijsko izvještavanje o projektu je OBAVEZNO

o         Istraživački boravci u obje zemlje su OBAVEZNI.

  1. PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Na podnosiocima prijava je da sami pronađu svoje partnere na istraživanju.

Prijedlozi koji ne budu podnijeti u obje zemlje neće se uzimati u razmatranje za finansiranje. Procedura poziva za podnošenje prijava podrazumijeva visok nivo kompetitivnosti, zbog čega prijavljivanje ne garantuje finansiranje. 

Zajedničke prijedloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju koordinatorima Programa za obje strane.

  1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

a)        Popunjen, potpisan i od strane podnosioca zahtjeva ovjeren Aplikacioni obrazac

b)        Aktuelni izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnosilac projekta, ne stariji od tri mjeseca (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa),

c)        Kratki CV za svakog člana projektnog tima

d)        Lista relevantnih radova objavljenih u posljednjih pet godina za sve članove projektnog tima

e)        Kratki opis partnerskih institucija

f)        Dokaz o učešću u međunarodnim programima

g)        Perspektiva dalje saradnje

h)        Plan razmjene istraživača

i)         Kratki opis projektnih zadataka za sve članove projektnog tima (Austrija i Bosna i Hercegovina)

Dokumentacija od tačke a) do i) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno  mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga ili spiralni uvez) tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način definiran prethodnim stavom neće biti

uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom. 

Prijave projekata na konkurs se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine www.mcp.gov.ba.

Istraživači iz Bosne i Hercegovine za učešće u zajedničkim projektima moraju da osiguraju i pisanu saglasnost austrijskog partnera na aplikacionom obrascu.

 Partneri iz Austrije prijave predaju u Republici Austriji OeAD – Austria's Agency for Education and Internationalisation isključivo elektronski.

7. IZBOR PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I KRITERIJI ZA OCJENU

 Prijedlozi projekata vrednovat će se prema eliminacijskim, općim i specifičnim kriterijima.

Eliminacijski kriteriji za odbijanje zahtjeva su:

1. Prijava nije podnesena u roku.

2. Podnesena je nepotpuna i netočna dokumentacija navedena u natječaju.

3. Obrasci za prijavu nisu u potpunosti popunjeni, nedostaju ključne informacije o projektu

4. Vođa/Koordinator projekta podnio je više od jedne prijave.

Opći kriteriji

1.  Kvaliteta projektnog prijedloga (od 1 do 5 bodova);

2. Kompetentnost koordinatora i članova tima konzorcija (iskustvo u upravljanju projektima, broj objavljenih naučnih radova u referentnim časopisima) (od 1 do 5 bodova);

3. Dosadašnji rad na projektima u Okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj, te programima COST i EUREKA (od 1 do 5 bodova).

4. Projekti imaju potencijal poboljšati svoju primjenu kroz okvirne programe Europske unije, tj. ostvarili su ili potencijalno umrežavanje s poznatim međunarodnim istraživačkim infrastrukturama ili prepoznatljivim međunarodnim istraživačkim timovima (5 bodova).

Specifični kriteriji

Projektne prijave će dobiti i do 10 bodova dodatno, ako uključuje mlade istraživače (za istraživače sa iskustvom do deset godina nakon doktorata) (+5 poena) i/ili žene istraživače (+5 bodova) (max. 10 bodova)

Zajednička komisija za naučno tehnološku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije izvršiće izbor projekata za finansiranje. 

Dokumentacija iz tačke 6. dostavlja se u zatvorenoj koverti, istim redoslijedom kako je to gore navedeno, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na po osnovu međunarodnih sporazuma  za 2022. godinu Ministarstvo civilnih poslova,

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo.

Javni konkurs je otvoren od 29. septembra 2022. godine do 14. oktobra 2022. godine

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen javni konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja javnog konkursa neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

  1. OSTALE NAPOMENE

Obavještenja

Podnosioci, koji su učestvovali u konkursu, a čije prijave nisu stigle blagovremeno, koje su neuredne ili nepotpune, odnosno nisu ispunili kriterije u dovoljnom omjeru za vrednovanje i rangiranje podnesenih projekata, bit će obaviješteni putem službene internet stranice Ministarstva.

Podnosioci, koji su učestvovali u konkursu, kojima su dodijeljena sredstva iz granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke za 2022. godinu smatraju se obaviještenima objavljivanjem odluke o dodjeli sredstava u “Službenom glasniku BiH” i na službenoj internet stranici Ministarstva.

Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava

Ministarstvo će s korisnicima sredstava zaključiti ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obaveze ugovornih strana. 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

Izvještaji o utrošku sredstava

Narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava bosanskohercegovački istraživači podnose Ministarstvu, nakon prve godine realizacije projekta na obrascu koji je sastavni dio konkursa (Prilog 3) i finalni izvještaj najkasnije 30 dana nakon završetka projekta, na obrascu koji je sastavni dio konkursa (prilog 4).

Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu s važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti  povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava  aplikant je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2022. godinu može se preuzeti na web stranici Ministarstva.

(mcp.gov.ba)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *