Okrugli sto –  Strateško unapređenje alternativnog načina rješavanja sporova

U organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Delegacije Europske unije u BiH, dana 20. aprila 2022. godine u Sarajevu, održan je okrugli sto: Strateško unapređenje alternativnog načina rješavanja sporova, na kojem su pozvali sve nadležne institucije da se aktivno uključe u finalizaciju strateškog okvira i proces izgradnje sistemskog pristupa razvoju alternativnog rješavanja sporova, kako bi se građanima i poslovnim subjektima omogućio efikasan put do pravde, a što je jedna od osnovnih premisa reformskog procesa koji BiH provodi na putu pristupanja Europskoj uniji.

     Okuglom stolu su prisustvovali predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Delegacije Europske unije u BiH, Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore Brčko distrikta BiH, Privredne komore Republike Srpske, Privredne komore Federacije BiH, obrtničkih komora, Ministarstava pravde BiH, Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH i Republike Srpske, univerzitetski profesori.

     Jedna od glavnih poruka okruglog stola je bila da zakonodavna i izvršna vlast moraju sinergijski djelovati sa pravosuđem, ukoliko se želi uspostaviti novi i savremeniji strateški pristup razvoju alternativnog rješavanja sporova, kako bi se građanima i poslovnim subjektima omogućilo brže i ekonomičnije rješavanje sporova, a rad sudova učinio efikasnijim. 

     Sistem alternativnog rješavanja sporova (ARS) u BiH, između ostalog, uključuje arbitražu i medijaciju, dok se i sudska nagodba, iako suštinski ne predstavlja alternativu sudskom odlučivanju, teorijski i praktično može posmatrati dijelom ARS-a zbog svoje prirode koja podrazumijeva međusobni dogovor strana u sporu.

     Alternativno rješavanje sporova pruža građanima i poslovnim subjektima mogućnost rješavanja pravnih sporova bez pribjegavanja sudskom postupku, što ima pozitivan uticaj na finansijske i vremenske aspekte spora. Istovremeno, došlo bi i do značajnog smanjenja broja neriješenih predmeta pred sudovima, obzirom da veliki broj neriješenih predmeta u sudovima čine komunalni predmeti, predmeti iz ugovornih odnosa, predmeti naknade štete, a koji su izuzetno pogodni za primjenu alternativnih načina rješavanja sporova.

     Nažalost, nijedna od navedenih metoda ARS-a nije u potpunosti zaživjela u BiH i ne uočava se pozitivan trend njihove upotrebe. 

Nacrt Strategije za alternativno rješavanje sporova, kreiran u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017“, realizovanog od strane VSTV-a BiH, nudi platformu za usaglašavanje strateškog okvira i utvrđivanje strateških pravaca razvoja ove oblasti. 

     Kreiranje uslova za efikasniji sistem ARS-a prvenstveno je neophodno kroz  zakonodavne izmjene, uključujući i podzakonski okvir, unapređenje kapaciteta institucija/ organizacija i profesionalaca koji pružaju različite vidove ARS usluga, te podizanje svijesti građana i poslovnih subjekata o prednostima ARS u odnosu na redovno sudsko odlučivanje.